اخبار

Dec 1st ریستارت سرور ها

توجه 

به علت تعمیر و نگهداری سرورها تمامی سرورها ساعت 21 به مدت 10 دقیقه خاموش خواهند شد